Algemene voorwaarden | Marcel Jordan Horse Transport

Op overeenkomsten betreffende vervoer over de weg zijn van toepassing de Algemene Vervoercondities (AVC) steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Grensoverschrijdend wegvervoer geschiedt conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Bosch. Nederlands recht is van toepassing. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Conform Artikel 11 sub G van de AVC en Artikel 17 lid 4 sub F van de CMR worden de paarden vervoerd en verzorgd op eigen risico. Marcel Jordan Horse Transport B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, opgelopen voor, tijdens of na de reis, tijdens het verblijf op de vrachtwagen, het laden en/ of lossen en het stallen.

Marcel Jordan Horse Transport B.V. vervoert onder AVC en CMR condities, dit houdt in dat er maar een geringe dekking is bij een ongeval of calamiteiten. Het is dan ook raadzaam om zelf een aanvullende verzekering af te sluiten. Indien gewenst kunnen wij u in contact brengen met een verzekeringsagent.

Indien tijdens het transport volgens de begeleider/ chauffeur blijkt dat een paard aanvullende verzorging nodig heeft, dan zal dit ter plaatse geregeld worden. Deze bijkomende kosten ( zoals onder andere veearts, stalling, kliniek, extra kilometers, dekens) zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Indien tijdens het geven van een opdracht niet duidelijk is wie de vracht ( en eventueel onvoorziene kosten) betaalt, dan is de opdrachtgever te allen tijde hiervoor verantwoordelijk. Alle algemene voorwaarden zoals hier besproken worden dan ook geaccepteerd door de opdrachtgever, ook indien dit niet de eigenaar, trainer of gerelateerde derde persoon is.

Indien Marcel Jordan Horse Transport B.V. een andere vervoerder inhuurt en dit vooraf aangeeft aan de klant omdat dit anders te duur wordt om in eigen beheer het transport uit te voeren, dan kan Marcel Jordan Horse Transport B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor het gedeelte van het vervoer wat niet zelf door Marcel Jordan Horse Transport B.V. is uitgevoerd.

De prijzen zijn, indien niet anders is overeengekomen, gebaseerd op samenlading. Hierdoor kunnen er geen garanties gegeven worden betreffende tijd en datum van het laden en het lossen, dit kan 7 dagen per week en 24 uur per dag zijn. Ook indien er al een afspraak is gemaakt, mag een transport altijd verplaatst worden indien er annuleringen door andere klanten zijn gemaakt. Marcel Jordan Horse Transport B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er schade ontstaat, op wat voor manier dan ook, indien een paard niet tijdig wordt geladen of gelost, ook indien het een apart transport bedraagt niet op basis van samenlading. De prijzen zijn exclusief btw.

Indien er bijzonderheden zijn, waardoor het welzijn van het paard en of de veiligheid van een of meerdere medewerkers van Marcel Jordan Horse Transport B.V. in het gedrang kan komen, dan is men verplicht om dit schriftelijk, per mail of per bericht te melden. Ernstige schade, veroorzaakt door een paard is voor rekening van de opdrachtgever. Marcel Jordan Horse Transport B.V. kan te allen tijde een transport alsnog weigeren zonder opgaaf van rede.

De paarden dienen in het bezit te zijn van een geldig geregistreerd paspoort en te zijn voorzien van alle benodigde inentingen. Indien het een niet geregistreerd paspoort betreft, dan is de eigenaar/ opdrachtgever verplicht hier melding van te maken. Eventuele kosten van het niet vermelden hiervan zijn voor de eigenaar/ opdrachtgever. Bij transporten over de landsgrenzen is een gezondheidscertificaat ( meestal Traces) verplicht. Indien een paard in het buitenland niet kan worden geladen omdat er geen geldig gezondheidscertificaat voorhanden is, dan is de opdrachtgever toch verplicht om de vrachtkosten te betalen. Er wordt een plaats gereserveerd, die niet op korte termijn kan worden opgevuld.

De vrachtkosten worden, tenzij anders overeengekomen, vooraf per bank betaald of contant bij het laden en/ of lossen.
Indien de betalingstermijn wordt overschreden, wordt er 5% rente per maand gerekend.

Indien er contant wordt betaald in een andere valuta dan de Euro, dan worden alle kosten zoals het wisselen bij een wisselkantoor bij de vrachtkosten opgeteld. Hierdoor ontstaat er een hogere prijs dan de prijs die berekend wordt via de wisselkoers.